Informații generale

Proiectul se adresează unui grup de 15 elevi ai Colegiului Național “Barbu Știrbei”, specializarea matematică – informatică, intensiv informatică/engleză, clasele IX-X (selectați pe criteriul performanțelor școlare) urmare a identificării unui set de nevoi determinate de contextul internațional când tehnologiile moderne informaţionale şi de comunicare (TIC) au revoluţionat toate domeniile de activitate ale omului modern: industrie, agricultură, medicină, învăţământ, comerţ etc. generând nevoi specifice identificate pe mai multe trepte:
* dezvoltarea de noi abilități privind utilizarea tehnologiilor multimedia, abilitățile de cunoaștere și expertiza fiind esențiale pentru a “asigura pregătirea fiecăui elev pentru secolul 21″;
* facilitarea tranziției de la școală la viața activă – tehnologia informației și a comunicării oferă instrumente variate pentru crearea de website-uri interactive ce își găsesc aplicare în multiple domenii legate de date si informații;
* dezvoltarea spiritului antreprenorial ce îi va ajuta să recunoască și să valorifice oportunitățile de pe piața forței de muncă;
* experiența practică într-o companie germană și certificatele vor face mai ușoară inserția pe piața muncii  a viitorilor absolvenți de învățămănt preuniversitar;
* practicarea comunicării în limbi străine de circulație internațională pentru o mai bună înțelegere și cooperare în plan social si economic.
Într-un mediu de lucru real sub îndrumarea specialiștilor în domeniul IT, participanții vor obține cunoștinte practice de webdesign, tehnologii web si audio-video, grafică și animație, care nu pot fi obținute în cadrul orelor de laborator, din școală. Cunoștintele obținute au o valoare mai mare deoarece vor aduce un plus de experiență, participanții devin mai siguri pe ei, iar rezultatele școlii vor crește. În același timp, proiectul oferă o deschidere spre valorile educaţiei europene si aliniază şcoala la standardele europene.
Piața forței de muncă de astăzi are nevoie de specialiști calificați capabili să se adapteze la noile condiții de lucru, să lucreze calitativ, rapid si independent, așa încât este necesară o regândire a educației și formării profesionale. Accentul este pus acum pe calitatea educației specializate, dar și pe componenta practică, aplicată, a formării.
Scop: Dezvoltarea cunoștintelor si dobândirea de abilități în folosirea de instrumente și metode în tehnologia multimedia, printr-o formare practică şi eficientă a elevilor din grupul țintă, în scopul creșterii competitivității pe piața forţei de muncă în continuă schimbare.
Conţinutul proiectului este în concordanţă cu obiectivele specifice şi nevoile participanţilor, proiectul având ca ţintă realizarea unui stagiu de practică pentru realizarea unui e-portofoliu cu aplicatii web, logo, design si animatii Flash, pentru un proiect multimedia – un site web interactiv.
Rezultate asteptate:
* obținerea Certificatului Europass Mobility de către fiecare participant și a Certificatului lingvistic, o recunoaştere a competențelor dobândite în țara de origine și în țara care a găzduit mobilitatea;
* dezvoltarea competențelor lingvistice în context profesional;
* dezvoltarea competențelor sociale și civice dobândite printr-o experiență internaţională;
* abilitățile de a învăța să înveți și de dezvoltare a spiritului antreprenorial;
* creșterea nivelului de toleranță, acceptarea diferențelor, abandonarea stereotipurilor și schimbarea mentalitătii;
* competitivitate pe piața forței de muncă după terminarea scolii.
Flux I:  Germania (Leipzig): 15 elevi+2 profesori (martie – aprilie 2014).

                                                               Coordonator de proiect: Prof. Dinca Marinela

În perioada 16.03.2014 – 05.04.2014 a avut loc plasamentul de formare profesională din cadrul proiectului de mobilitate LLP-LdV/IVT/2013/RO/388 “ICT Training to meet European Labour Market needs”, care a avut la bază colaborarea dintre trei instituţii: Colegiul Național Barbu Știrbei Călărași, Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH – institutie de învăţământ non-profit în Leipzig, Germania, acţionând în învăţământul profesional, cultural şi de adulţi și Robotron Bildungs-und Beratungszentrum GmbH, ca organizatie de primire, o companie germană de primă clasă în domeniul IT, aplicații software – grafică multimedia, programare, baze de date, etc.
Proiectul a fost finanţat prin programul sectorial Leonardo da Vinci, din fonduri europene. Grupul ţintă a fost format din 15 elevi de clasa a IX a și a X a, matematică – informatică intensiv engleză si intensiv informatică.
În timpul stagiului de formare, participanţii şi-au desfăşurat activitatea la firma Robotron Bildungs-und Beratungszentrum GmbH. Sub îndrumarea tutorelui de stagiu, elevii au dobândit competențe în utilizarea programelor Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro și Adobe Dreamweaver.
La sfârșitul stagiului, elevii implicați în proiect au primit Certificatului Europass Mobility  si Certificatul lingvistic, o recunoaştere a competențelor dobândite în țara de origine și în țara care a găzduit mobilitatea.
Prin practica desfașurată într-o firmă de prestigiu, elevii au înţeles importanța organizării muncii,  au dobândit aptitudinile necesare pentru a putea  îndeplini cerinţele legate de aceastã meserie (atenţie, îndemânare, spirit de echipã, adaptabilitate la situaţii noi, creativitate, dezvoltarea competențelor lingvistice în context profesional, abilitățile de a învăța să înveți, competitivitate pe piata fortei de munca după terminarea scolii).
Rezolvarea sarcinilor de lucru  i-a responsabilizat pe fiecare în parte, astfel încât la sfârșitul zilei toți elevii aveau tema foarte bine făcută. Ei și-au îmbunătățit cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice din domeniul pentru care se pregătesc. După 3 săptămâni de stagiu în Germania şi participând la diferite activităţi culturale, elevii și-au lărgit orizontul cultural şi spiritual, și-au îmbogăţit abilităţile de comunicare şi lingvistice, au invatat să facă faţă unor noi provocări, să promoveze toleranţa, şansele egale, libertatea şi democraţia.
În vederea dezvoltării competenţelor propuse şi pentru evaluarea lor, tutorele de stagiu şi profesorii însoţitori au îndrumat şi urmărit activitatea zilnică a participanţilor, au observat comportamentul şi modul de integrare în activitatea unităţii de stagiu, au examinat şi analizat zilnic calitatea lucrărilor executate, au aplicat fişe de evaluare, chestionare de satisfacţie, etc. Elevii au realizat un jurnal zilnic în perioada plasamentului, pe baza căruia profesorii le-au evaluat competenţele dobândite prin participarea la acest proiect.

                                            Responsabil formare profesională: Prof. Dumitrescu Gica