Anunț selecție candidați

 

Proiectul de mobilitati Leonardo da Vinci (LLP-LdV/IVT/2013/RO/388)
ICT Training to meet European Labour Market needs

  Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de 15 elevi din clasele de matematică-informatică intensiv engleză/ informatică (clasele IX-X) în vederea participării la un stagiu de formare care se va desfăşura în Germania (Leipzig), în perioada 16 martie – 5 aprilie 2014. Stagiul de formare este organizat în cadrul proiectului de mobilităţi Leonardo da Vinci grup ţintă IVT, aprobat în exerciţiul 2013, finanţat de Comisia Europeană si va permite obtinerea cunostintelor practice de webdesign, tehnologii web si audio-video, grafica si animatie. Stagiul de formare se va desfăşura în limba engleză, în compania germana Robotron Bildungs-und Beratungszentrum GmbH.

Recunoaşterea si validarea competentelor dobandite de catre participantii la stagiu, se va concretiza la finalul mobilitatii prin acordarea urmatoarelor certificate:
* certificate de participare la stagiu, eliberate de catre organizatia de primire;
* certificate Europass Mobility emise de catre beneficiar, Colegiul National “Barbu Stirbei” si completate împreună cu organizaţia de primire;
* certificate lingvistice eliberate de catre institutia de trimitere (Colegiul National “Barbu Stirbei”) în urma desfasurarii pregatirii lingvistice în cadrul şcolii, inainte de începerea stagiului;
* certificate lingvistice emise de instituţia intermediară în urma desfasurarii pregatirii lingvistice în limba germana, in timpul plasamentului, dar in afara orelor destinate stagiului propriu-zis.

Procesul de selecţie se va derula conform graficului:

 • 14 – 24.10.2013 depunerea dosarelor de candidatură;
 • 25.10.2013 se anunta elevii inscrisi in concurs si se fac precizari privind probele – bibliografie, metodologie de desfasurare, durata, sali, programare elevi, etc;
 • 06-11.11.2013 derularea probelor de selecţie a candidaţilor;
 • 13.11.2013 anunţarea grupului ţintă selectat.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 1. - Cerere de înscriere (formular tip);
 2. - CV în format Europass/european completat în limba română şi semnat de către candidat, având anexate copii xerox   după documentele justificative (formular tip);
 3. - Fişă de autoevaluare a activităţii elevilor din anii şcolari 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, având ca anexă documentele justificative (formular tip);
 4. - Copie xerox după cartea de identitate;
 5. - Evaluare din partea profesorului de informatică semnată de acesta (formular tip);
 6. - Recomandare semnată de profesorul – diriginte (formular tip);
 7. - Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se va detalia modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect;
 8. - Adeverinţă medicală de la medicul de familie semnată şi ştampilată de acesta care să ateste ca elevul nu suferă de boli cronice şi că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.

Criterii de eligibilitate:

 • să fie elevi înscriși în clasele IX-X în anul școlar 2013-2014, specializarea matematica-informatica, intensiv engleza/ informatica la CNBS;
 • să aibă media 10 la purtare în anii şcolari 2010/2011, 2011/2012 şi 2012/2013;

Criterii de selecţie:

 1. cunoașterea limbii engleze (minim A2) – 30 p
 2. cunoștințe de tehnoredactare, editare multimedia, experiență în navigare online, administrarea sistemelor informatice – 30 p
 3. rezultate şcolare (competiţii şcolare – olimpiade şi concursuri) si extrascolare (participare la proiecte la nivel local/ regional, naţional şi internaţional) - 20 p
 4. scrisoare de intenție și anexa – plan diseminare rezultate proiect – 20 p

Probele de selecţie:

 1. evaluare orală şi scrisă (test) la limba engleză (pentru criteriul de selecţie nr.1);
 2. probă practică de evaluare a competenţelor informatice (pentru criteriul de selecţie nr.2);
 3. evaluarea dosarului de candidatură se va realiza prin aprecierea fişei de autoevaluare a activităţii elevilor din anii şcolari 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 însoţită de documente justificative, aprecierea evaluării din partea profesorului de informatică şi aprecierea recomandării din partea profesorului diriginte (pentru criteriul de selecţie 3);
 4. interviul va viza autoprezentarea candidatului pornind de la CV-ul european personal şi stabilirea motivaţiei acestuia de a participa la proiect, de a se implica în activităţile de diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului pornind de la scrisoarea de intenţie elaborată de acesta (pentru criteriul de selecţie 4).

Documentele solicitate se pun/ insera într-un dosar de plastic, respectând ordinea din opis. Menţionăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii. Nerespectarea a cel puţin uneia dintre aceste menţiuni atrage declararea ineligibilităţii unei candidaturi şi imposibilitatea de a mai participa la procesul de selecţie.

Aveţi disponibile anuntul de selectie si documentele din dosarul de candidatură pe blogul proiectului (http://ldv-ivt2013.lsv.cl.edu.ro/) si pe site-ul colegiului (http://lsv.cl.edu.ro/).

Menţionăm că începând cu anul 2010, o persoană poate participa o singură dată în viaţă într-un grup ţintă IVT în cadrul proiectelor de mobilităţi Leonardo da Vinci.

 Dosarul de candidatură se depune la secretariatul şcolii până pe data de 24 octombrie 2013, ora 14.00 şi se solicită număr de înregistrare.

Evaluarea candidaţilor se va desfăşura în perioada 06-11 noiembrie 2013 conform graficului. Menţionăm că participanţii la stagiu vor urma un curs de limbă engleză si germana finanţat de Comisia Europeană prin AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE (ANPCDEFP), Programul Leonardo da Vinci.

Mult succes!

Echipa de gestiune a proiectului LLP-LdV/IVT/2013/RO/388